Toon bijdragen - Moderator
maak hier een luku afspraak
Header Praktijk Baaswaterval

Toon bijdragen

* Berichten | Topics | Bijlagen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Berichten - Moderator

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Dromen | Topic / Re: Vreselijke Droom!!
« Gepost op: 18 augustus 2018, 10:32 »
Sorry voor het ongemak. Momenteel zijn we druk bezig met werkzaamheden aan de website. De werkzaamheden zullen na het weekend zijn afgerond en dan werkt alles weer optimaal.

Mvg Baaswaterval.nl

2
Wanneer u als gast, bezoeker of lid gebruikt maakt van het forum gaat u akkoord met de huisregels, disclaimer, privacy voorwaarden. Deze zijn te vinden op elke webpagina onder in de website of in het menu op de mobiele website.

Alle FAQ’s en Policies zoals te vinden in elk subforum blijven onverminderd van kracht en gelden als aanvulling op de huisregels. In gevallen waarbij een FAQ of Policy conflicteert met de huisregels, gelden de huisregels.

Huisregels

 • Door het gebruik van het forum, ga je ermee akkoord dat je geen vervalste, lasterlijke, onjuiste, beledigende, vulgaire, haatvolle, treiterende, obscene, godslasterlijke, seksueel georiënteerde, bedreigende, privacy schendende, materiaal voor volwassenen of andere wettelijk verboden materiaal of berichten plaatst.

 • Baaswaterval.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gasten en leden zonder opgaaf van reden de toegang tot het forum (of domein Baaswaterval.nl) geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen. Daarnaast behoudt Baaswaterval.nl zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.

 • Ook ga je ermee akkoord dat je op de hoogte bent dat je geen door auteursrechten beschermd materiaal op het forum mag plaatsen tenzij het onder je eigen auteursrechten valt of je schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrechten. Spam, grote aantallen berichten, reclame, kettingbrieven, piramideverkoop en petities zijn ook verboden op het forum.

 • Hou er rekening mee dat het onmogelijk is voor de beheerders van het forum om alle berichten te lezen en de inhoud ervan te valideren. Wees ervan bewust dat we niet actief de geplaatste berichten monitoren, en zodoende niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inhoud hiervan. We kunnen de juistheid, compleetheid en bruikbaarheid van informatie in de berichten niet garanderen. Geplaatste berichten drukken de mening van het lid dat ze heeft geplaatst uit, en niet noodzakelijk de mening van Baaswaterval.nl, haar stafleden, hun vervangers, of de eigenaar van het forum. Eenieder die bezwaar heeft tegen de inhoud van een bepaald bericht, wordt aangemoedigd om het bericht in kwestie direct te melden aan een beheerder of moderator van het forum. De staf en de eigenaar van het forum behouden het recht om bezwaarlijke berichten te verwijderen, binnen een redelijke tijdspanne, wanneer zij de verwijdering als noodzakelijk zien. Dit is echter een handmatig proces, dus houdt er rekening mee dat niet altijd direct gehandeld kan worden. Hetzelfde beleid geldt voor de informatie in profielen van leden.

 • Als gast/lid ben jij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door jou geplaatste berichten. Bovendien verklaar je je akkoord om de eigenaars van het forum, de aanverwante websites, het bestuur en hun helpers te vrijwaren van enige door jou veroorzaakte schade. De eigenaren van het forum behouden ook het recht tot het onthullen van je identiteit (of enige andere informatie vergaard in deze dienst), in het geval van een gerechtelijke vordering die is voortgekomen uit een situatie die is ontstaan door jouw gebruik van dit forum.

 • Je hebt de mogelijkheid om, tijdens het registratieproces, een gebruikersnaam te kiezen. We adviseren je om de naam passend te houden. Je gaat ermee akkoord dat je het wachtwoord van de gebruikersaccount die je registreert, niet zult doorgeven aan derden, met uitzondering van beheerders, voor je eigen bescherming en rechtsgeldigheid. Je stemt ook in nóóit een account van een ander te zullen gebruiken, om wat voor reden dan ook. Tevens adviseren we je ten zeerste om een complex en uniek wachtwoord te gebruiken, om accountdiefstal te voorkomen.

 • Nadat het registreren en inloggen op het forum, kan je een meer gedetailleerd profiel aanmaken. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om de informatie in dit profiel proper en juist te houden. Enige informatie die de eigenaar of stafleden van het forum als onjuist of onzedelijk beschouwt, zal worden verwijderd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Gepaste sancties kunnen volgen.

 • Bij ieder bericht dat je post, zal je IP-adres worden opgeslagen, voor het geval dat je toegang tot het forum ontzegd moet worden of je internet-dienstverlener (ISP) benaderd moet worden. Dit zal enkel gebeuren in het geval van een ernstige overtreding.

 • Wees erop attent dat het een lid niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op welke wijze dan ook reclame te maken voor producten, diensten en/of verwijzingen naar websites en/of bedrijven. Bij overtreding volgt direct uitsluiting op het forum.

 • Bij plaatsing van een bijdrage aan het forum verleent het lid aan Baaswaterval.nl het onherroepelijke en onvoorwaardelijke recht de bijdrage binnen het forum te publiceren. Baaswaterval.nl is daar voor geen vergoeding voor verschuldigd. Dit verleende gebruiksrecht is onherroepelijk in die zin dat eenmaal geplaatste bijdragen, om wille van de leesbaarheid van de discussies, niet meer ingetrokken of aangepast kunnen worden. Het verleende gebruiksrecht duurt ook na een eventuele beëindiging van het lidmaatschap onverminderd voort. Uitzonderlijke gevallen worden benoemd in de privacyregels.

 • Door het gebruik van het forum geeft u Baaswaterval.nl de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in uitgaven (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media, televisieprogramma’s en andere media). U geeft Baaswaterval.nl tevens toestemming om uw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Baaswaterval.nl is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.

 • Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door Baaswaterval.nl wordt aangegeven danwel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel danwel gedeeltelijk over te nemen, vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van beeld, nieuws- of andere berichten van Baaswaterval.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden.

3
Suriname Community / Disclaimer forum Baaswaterval.nl
« Gepost op: 19 mei 2018, 18:00 »
Deze disclaimer geldt voor iedereen die gebruikt maakt van het forum op Baaswaterval.nl
Bijdragen op het forum van de forumdeelnemers vallen onder ieders eigen verantwoordelijkheid.


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Baaswaterval.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Baaswaterval.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, het forum en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Baaswaterval.nl. Baaswaterval.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Baaswaterval.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Baaswaterval.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Baaswaterval.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Baaswaterval.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

4
Suriname Community / Privacybeleid en onze algemene voorwaarden
« Gepost op: 18 mei 2018, 20:07 »
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

We hebben onze privacyverklaring en algemene voorwaarden hiervoor bijgewerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het forum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•   Geboortedatum
•   E-mailadres
•   IP-adres
•   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie naar ons of andere leden van het forum.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

•   Het forum verwerkt uw persoonsgegevens om geplaatste berichten te kunnen plaatsen, verwijderen, te herleiden of aanpassen.
•   Te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
•   U te informeren over wijzigingen van onze diensten
•   Het verzenden van een nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dit forum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens van anonieme bezoekers zonder een leden account worden maximaal 1 jaar bewaard. Persoonsgegevens van leden met een account worden maximaal 3 jaar bewaard wanneer een lid voor het laatst actief is geweest op het forum.

Mag ik mijn (account/persoons) gegevens laten verwijderen?

Op grond van de AVG heb je het recht om te verzoeken dat je naam en andere persoonsgegevens uit bestanden worden verwijderd, als deze niet meer “ter zake dienen”.

Mag ik de door mij geplaatste forum berichten laten verwijderen?

Ja en Nee… Forum berichten zijn niet zomaar persoonsgegevens, het zijn óók bijdragen aan een discussie, ze maken deel uit van de gemeenschap die rond een forum is ontstaan. Hiervoor geld voor de privacywet de volgende uitzondering: wanneer iemand een “eigen aantoonbare noodzaak” heeft om je persoonsgegevens te publiceren, dan kun je geen verwijdering daarvan eisen.

Die noodzaak is bij dit forum de vrijheid van meningsuiting, meer specifiek het belang om een compleet en begrijpelijk archief te kunnen publiceren. De integriteit van archieven zijn namelijk een essentieel deel van die vrijheid van meningsuiting. En die vrijheid is, net als privacy, een grondrecht.

U mag altijd een verzoek indienen om je berichten te laten verwijderen, echter zijn wij niet verplicht hier gehoor aan te geven. Bij een verzoek om verwijdering moet u rekening houden met het volgende:

•   Als u een bericht plaatst in het forum, geeft u daarmee toestemming voor publicatie van de persoonsgegevens die in het berichten worden opgenomen. Op grond hiervan mag het forum de berichten publiceren, verspreiden en archiveren.
•   De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Wij zullen dan bepalen of er nog een “eigen noodzaak” is om berichten te laten staan. Zo niet, dan verwijderen wij de berichten.
•   In principe bestaat die eigen noodzaak bij berichten die deel zijn van een discussie, want die discussie wordt anders onbegrijpelijk. Een los berichtje, bv. een tekst op de profielpagina, is geen deel van een discussie en zullen wij dan in principe verwijderen.
•   Een profielnaam en contactgegevens van het profiel zullen wij op een verzoek verwijderen en/of worden geanonimiseerd. In het laatste geval kan uw oude account een andere naam krijgen bijvoorbeeld “gast” of “verwijderd account” of eventueel “Ex-gebruiker 651” met als doel om de berichten alsnog een ‘eigenaar’ te laten hebben. Is de profiel naam op zichzelf nieuwswaardig (bv. omdat veel mensen over die gebruiker discussiëren) dan kunnen wij hiervan afzien.
•   In bijzondere gevallen zullen wij op verzoek berichten tóch verwijderen als ze deel uitmaken van een discussie. Een voorbeeld hiervan is als er gevoelige medische gegevens in het bericht staan. Als het echter genoeg is om in zo’n geval te knippen in het bericht, dan zal het bericht niet worden verwijderd. Als lid kan dus het feit dat uw 06-nummer in een bericht staat, niet aangrijpen om het hele bericht te laten verwijderen. In dit geval zal het 06-nummer worden geanonimiseerd (voorbeeld: 06-********).

Delen van persoonsgegevens met derden

Het forum deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren en technisch kunnen laten functioneren van dit forum. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het forum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5
Ik kan alleen die link plaatsen. Je kunt ook op die link klikken, dan zie je wel die video.

Goed om te weten.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FATLBlackStar%2Fvideos%2F893505487450892%2F&show_text=1&width=560" width="560" height="425" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>Goed om te weten.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FATLBlackStar%2Fvideos%2F919168714884569%2F&show_text=1&width=560" width="560" height="425" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Beste Sarco,

Enkele berichten hierboven heb ik een voorbeeld facebook post geplaatst. Naast de logo van de telegraaf zie je de datum van de post (onder de naam de telegraaf,bijv. 11 uur geleden op 26 oktober  2016). Als je op deze datum klik dan opent de telegraaf post in een nieuw scherm. De URL in de browser is de link die je kunt plakken in baaswaterval.nl.

Hetzelfde kan je dus doen met je eigen facebook post of van anderen. Gewoon op de datum klikken en de link van de post url kun je plakken in baaswaterval.nl

6
Het is nu ook mogelijk om Facebook/instagram posten en video's te plaatsen in het forum.

Plak de facebook/instgram post url in je opmaakscherm en deze word automatisch omgezet in een fb/insta post.

De Facebook URL vind je door op de datum (datum wanneer de post is geplaatst) te klikken van de Facebook post/video.

De Instagram URL vind je door op de post te drukken. De URL die bovenin je browser verschijnt is de Instagram URL die je kunt gebruiken in het forum.

Voorbeeld Facebook post:


Voorbeeld Instagram post:


https://twitter.com/telegraaf/status/790891058980716544

7
Odi odi allemaal,

Het is gebleken dat er geen postings meer bij de topic Moment van bezinning geplaatst kunnen worden wat ik jammer vind. Ik vroeg laatst nog hoe ik CC lid Kromantie kan bereiken, maar ik heb helaas nog geen antwoord van hem gekregen. Ik wilde hem vragen als het mogelijk is om via mijn facebook account, postings te plaatsen op CC. Maar blijkbaar is dat onmogelijk. Het dan zou een gemakkelijke methode zijn om postings op CC te plaatsen. Het word mij te veel om steeds teksten over te schrijven en op CC te plaatsen, het is veel schrijfwerk. Ik deel graag met mensen. Op mijn facebook account komt van alles aan de orde. Je moet het gewoon leuk en gezellig houden. Mijn aandacht gaat het merendeels nu uit, naar de Amerikaanse geschiedenis. We weten echt niet veel over de Amerikaanse geschiedenis nl. over de Afro Amerikanen ( de slavernij ). Ik heb ook Afro Amerikaanse vrienden en ik leer ontzettend veel van ze. Daar ik meer wil weten, verbreed ik mijn horizon. Als jullie meer willen weten over de Afro Amerikaanse geschiedenis kunnen jullie een oogje gooien op mijn facebook account nl. caatje ceegee.

Ik hoop niet dat CC ervan uitgaat dat ik reclame hier maak, want ik heb een behoorlijke bijdrage geleverd aan CC.

Ik wens iedereen een fijne dag. Blessi en soso lobi,

Sarco

Beste Sarco,

Is je vraag of het mogelijk is om facebook posten te embedden in het forum?
Wij gaan dit even voor je onderzoeken of hier een mogelijkheid voor is.

Met vriendelijke groet,

Baaswaterval.nl

9
Roddels | Konkru sma tori / - Huisregels voor topic "Konkru sma tori"
« Gepost op: 01 april 2016, 12:51 »
Dit zijn de huisregels in deze topic

1. Deze topic is alleen bedoeld voor Roddels
2. Afbeeldingen/Video's die niet gerelateerd zijn aan een roddel zijn niet toegestaan.
3. Songteksten en gedichten zijn in deze topic niet toegestaan.
4. Bij hinderlijk/beledigend gedrag naar de leden en/of moderator staat direct uitsluiting van deze topic (en of de gehele forum)
5. Persoonlijke gegevens adressen en telefoonnummers zijn niet toegestaan.

10
Luchtig | Phone Talk / - Huisregels voor topic "Phone talk"
« Gepost op: 01 april 2016, 12:49 »
Dit zijn de huisregels in deze topic

1. Deze topic is alleen bedoeld voor aller daagse zaken
2. Afbeeldingen/Video's met songteksten zijn in deze topic niet toegestaan.
3. Gedichten en odo's zijn in deze topic niet toegestaan
4. Persoonlijke gegevens zoals namen van personen en/of verwijzingen naar personen is in deze topic niet toegestaan.

11
Winti | AKumanti / - Huisregels voor topic " Winti van de maand"
« Gepost op: 01 april 2016, 12:38 »
Dit zijn de huisregels in deze topic

1. Deze topic is alleen bedoeld voor de desbetreffende winti van deze maand.
2. Vragen en/of berichten over andere winti's zijn niet toegestaan
3. Hou er rekening mee dat iedereen zijn eigen visie/ervaringen op bepaalde onderwerpen heeft.
    Discussiëren is gewenst maar hou het netjes. Respecteer ieders mening en kijk op bepaalde zaken.
4. Bij hinderlijk/beledigend gedrag naar de leden en/of moderator staat direct uitsluiting van deze topic (en of de gehele forum)
5. Persoonlijke gegevens zoals namen van personen en/of verwijzingen naar personen is in deze topic niet toegestaan.

12
Dit zijn de huisregels in deze topic

1. Deze topic is alleen bedoeld voor winti gerelateerde zaken.
2. Afbeeldingen/Video's die niet gerelateerd zijn aan winti zijn niet toegestaan.
3. Hou er rekening mee dat iedereen zijn eigen visie/ervaringen op bepaalde onderwerpen heeft.
    Discussiëren is gewenst maar hou het netjes. Respecteer ieders mening en kijk op bepaalde zaken.
4. Bij hinderlijk/beledigend gedrag naar de leden en/of moderator staat direct uitsluiting van deze topic (en of de gehele forum)
5. Persoonlijke gegevens zoals namen van personen en/of verwijzingen naar personen is in deze topic niet toegestaan.

Pagina's: [1] 2 3 ... 10